Tworzenie nazwy to złożony proces składający się z kilku etapów
m.in. skrupulatnie wypełniony brief pozwala na stworzenie optymalnej nazwy.

REGULAMIN


REGULAMIN USŁUG PROWADZONYCH PRZEZ WWW.CREOSLOWO.PL


§ 1. Postanowienia ogólne
www.creoslowo.pl jest serwisem internetowym oferującym usługi copywriterskie, takie jak: tworzenie nazw
i sloganów, redagowanie tekstów promocyjnych na strony internetowe, ulotki i inne materiały reklamowe,
przygotowywanie treści mailingów i inne teksty dla firm i osób prywatnych, będący własnością MG Studio s.c.
Grzegorz i Mateusz Ziemniak z siedzibą przy ul. Partyzantów 1A, 35-242 Rzeszów, NIP 813-33-73-075,
REGON 691796920, Millennium Bank 17 1160 2202 0000 0000 9974 5986.
Przed korzystaniem z serwisu www.creoslowo.pl należy zapoznać się z niniejszym regulaminem.
Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze znajomością i akceptacją zawartych w nim warunków.

§ 2. Złożenie zamówienia
Złożenie zamówienia polega na pisemnym potwierdzeniu (drogą elektroniczną) indywidualnie przygotowanej
oferty lub wybranie jednego z zaproponowanych pakietów (nazwa, slogan) oraz wpłaceniu zaliczki (kwota
uzależniona od rodzaju zamówienia). Formularz zamówieniowy (brief) może zostać przesłany pocztą
elektroniczną, faksem lub złożony osobiście w siedzibie firmy.

§ 3. Termin realizacji
Czas przygotowania propozycji nazwy lub sloganu wynosi 7 dni roboczych od momentu otrzymania
wypełnionego formularza oraz zaksięgowania zaliczki. Ze względu na możliwość wydłużenia czasu realizacji,
dokładny termin będzie podany wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia. Czas realizacji pozostałych
zleceń jest ustalany indywidualnie.

§ 4. Cennik i płatności.
a) Cennik pakietów kreowania nazwy oraz sloganu przesyłamy drogą elektroniczną po uprzednim kontakcie
Nabywcy, pozostałe ceny usług copywriterskich zależą od wielkości zamówienia.
b) Wszystkie ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT w wysokości 22%.
c) Wszystkie ceny podane są w PLN. W przypadku płatności w innej walucie prosimy o kontakt celem
ustalenia kwoty zamówienia.
d) Formy płatności oferowane przez serwis to przelew bankowy, płatność gotówką w siedzibie firmy, opcja
internetowa Moneybookers lub PayPal.
e) Wpłata zaliczki musi nastąpić przed procesem projektowym. Zaliczka jest bezzwrotna.
f) Po zatwierdzeniu projektu zostanie przesłana faktura z terminem płatności 7 dni. Po zaksięgowaniu wpłaty,
w ciągu 3 dni prześlemy prawa autorskie do wykonanej usługi copywriterskiej.
g) W przypadku nie wywiązywania się z terminów lub płatności, MG Studio s.c. może odstąpić od umowy
ze skutkiem natychmiastowym poprzez powiadomienie o tym Nabywcę drogą elektroniczną.

§ 5. Polityka prywatności
Przesłanie formularza zamówieniowego wraz z wpłatą zaliczki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych Nabywcy przez MG Studio s.c. (zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.). Żadne dane personalne i adresowe, a także informacje przekazane w celu realizacji zlecenia nie będą udostępniane osobom trzecim bez zgody Nabywcy. MG Studio s.c. zastrzega sobie prawo umieszczenia wykonanych prac w portfolio i na własnych materiałach reklamowych.

§ 6. Nazwa i slogan
Propozycje nazwy/sloganu zostaną przesłane na podany przez Nabywcę w formularzu adres e-mail. Spośród
przedstawionych propozycji nazwy/sloganu (ilość zależna od pakietu) Nabywca wybiera jedną lub kilka,
do których, po zaksięgowaniu wpłaty, zostają przekazane majątkowe prawa autorskie. Pozostałe nazwy
są własnością MG Studio s.c. Brak wyboru propozycji nazwy/sloganu przez Nabywcę w ciągu trzech miesięcy od daty przesłania projektu jest równoznaczne z rezygnacją z zamówienia.

§ 7. Nazwa
Przedstawione propozycje nazw zostały sprawdzone w Urzędzie Patentowym i nie widnieją w polskiej
oraz w europejskiej bazie zastrzeżonych znaków towarowych. Analiza nie uwzględnia znaków zgłoszonych
do rejestracji trzy miesiące wstecz od daty przesłania propozycji nazwy do Nabywcy.

§ 8. Prawa autorskie do dzieła
Zamawiający otrzyma majątkowe prawa autorskie do działa, które zaakceptował. W przypadku nazwy
lub sloganu Nabywca otrzymuje majątkowe prawa autorskie do dzieła, które wybrał z przesłanych propozycji.
MG Studio s.c. zastrzega sobie jedynie prawo do umieszczenia wybranego projektu w portfolio. Przekazanie
praw autorskich zostanie sporządzone w formie umowy o przeniesienie praw autorskich lub uwzględnione
na fakturze.

§ 9. Reklamacje
Wszystkie reklamacje muszą zostać przesłane w formie elektronicznej lub faksem. Rozpatrzenie reklamacji
nastąpi w terminie do 21 dni roboczych od momentu otrzymania zawiadomienia. Odpowiedź na reklamację
nastąpi drogą elektroniczną lub faksem.

§ 10. Sprawy sporne
Sprawy sporne rozstrzyga sąd według właściwości miejscowej Wykonawcy. Kontakt z www.creoslowo.pl
odbywa się poprzez: e-mail, telefon, faks lub bezpośrednio w siedzibie firmy. Dane dostępne są w zakładce
strony kontakt. www.creoslowo.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany regulaminie na stronie
internetowej.